اطلاعیه واحد پیگیری امور قراردادها و درخواست نمایندگی

اطلاعیه ارسال تیکت های مرتبط به واحد پیگیری امور قراردادها و درخواست نمایندگی

اطلاعیه واحد پیگیری امور قراردادها و درخواست نمایندگی

 

به اطلاع تمامی نمایندگان محترم  می رسانیم واحد امور قراردادها و درخواست نمایندگی صرفا در خصوص موارد زیر پاسخگو است،

1- پیگیری علت رد درخواست نمایندگی،

2- پیگیری عدم ثبت قراردادها،

3- پیگیری ارسال نسخه دوم قرارداد از سوی شرکت؛

این واحد در خصوص تیکت های خارج از این موارد هیچ گونه مسئولیتی ندارد؛ از این رو خواهشمندیم فقط در مورد موارد بالا به این واحد تیکت بزنید.


https://www.panberes.ir/blog/post/97001