چرا نمی توانم خرید کنم؟

 افرادی که بعد از درخواست نمایندگی از تاریخ ثبت نام خود سه ماه خرید نکرده اند نمی توانند خرید کنند

افرادی که قرار داد خود را به موقع برای شرکت نفرستاده اند تا رسیدن قرار داد به شرکت نمی توانند خرید کنند.

افرادی که قصد خرابکاری دارند نمی توانند خرید کنند


https://www.panberes.ir/blog/post/67001