قوانین و مقررات بازاریابی شبکه ای پنبه ریز

کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه شرکت بازاریابی شبکه ای خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز مطابق با آیین نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

بیشتر بخوانید


قانون تجارت الکترونیک

قانون تجارت الکترونیک مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران

بیشتر بخوانید


آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42

آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42

بیشتر بخوانید


فرم قرارداد

فرم قرارداد

بیشتر بخوانید


فرم درخواست معرفی نامه

فرم درخواست معرفی نامه

بیشتر بخوانیدفعالیت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد. و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.